สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 
คลังเอกสาร  
      รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 | ค้นหาเอกสาร
ครั้งที่ 1/2559
ครั้งที่ 2/2559
ครั้งที่ 3/2559
ครั้งที่ 4/2559
ครั้งที่ 6/2559
ครั้งที่ 7/2559
ครั้งที่ 5/2559
ครั้งที่ 8/2559
    ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (3 รายการ) 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมารค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ 0 4535 3000 ต่อ 3083 โทรสาร 0 4535 3083 

จำนวนผู้เข้าชม 39,023 ครั้ง