สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 
คลังเอกสาร  
      รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 | ค้นหาเอกสาร
ครั้งที่ 2/2558
ครั้งที่ 3/2558
ครั้งที่ 4/2558
ครั้งที่ 6/2558
ครั้งที่ 7/2558
ครั้งที่ 1/2558
ครั้งที่ 8/2558
ครั้งที่ 9/2558
    ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (2 รายการ) 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมารค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ 0 4535 3000 ต่อ 3083 โทรสาร 0 4535 3083 

จำนวนผู้เข้าชม 40,262 ครั้ง