สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 
คลังเอกสาร  
      กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | ค้นหาเอกสาร
กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2558
กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2559
กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2560
กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2561 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมารค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ 0 4535 3000 ต่อ 3083 โทรสาร 0 4535 3083 

จำนวนผู้เข้าชม 40,306 ครั้ง