สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 
คลังเอกสาร  
      แบบฟอร์มต่างๆ | ค้นหาเอกสาร
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย.docx (เอกสารหมายเลข ๑)
แบบขั้นตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.docx (เอกสารหมายเลข ๒) 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมารค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ 0 4535 3000 ต่อ 3083 โทรสาร 0 4535 3083 

จำนวนผู้เข้าชม 40,306 ครั้ง