สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 
คลังเอกสาร  
      รายงานการประชุม (ย้อนหลัง) พ.ศ. 2548 - 2557 | ค้นหาเอกสาร
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
ครั้งที่ 1/2557
ครั้งที่ 2/2557
ครั้งที่ 3/2557
ครั้งที่ 4/2557
ครั้งที่ 5/2557
ครั้งที่ 6/2557
ครั้งที่ 7/2557
ครั้งที่ 8/2557
ดูเอกสารรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2557ที่ซ่อนอยู่ (3 รายการ)
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2556
ครั้งที่ 1/2556
ครั้งที่ 2/2556
ครั้งที่ 3/2556
ครั้งที่ 4/2556
ครั้งที่ 5/2556
ครั้งที่ 7/2556
ครั้งที่ 8/2556
ครั้งที่ 9/2556
ดูเอกสารรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2556ที่ซ่อนอยู่ (5 รายการ)
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
ครั้งที่ 1/2555
ครั้งที่ 2/2555
ครั้งที่ 3/2555
ครั้งที่ 4/2555
ครั้งที่ 5/2555
ครั้งที่ 6/2555
ครั้งที่ 7/2555
ครั้งที่ 8/2555
ดูเอกสารรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2555ที่ซ่อนอยู่ (5 รายการ)
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
ครั้งที่ 1/2554
ครั้งที่ 2/2554
ครั้งที่ 3/2554
ครั้งที่ 4/2554
ครั้งที่ 5/2554
ครั้งที่ 6/2554
ครั้งที่ 7/2554
ครั้งที่ 8/2554
ดูเอกสารรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2554ที่ซ่อนอยู่ (6 รายการ)
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
ครั้งที่ 1/2553
ครั้งที่ 2/2553
ครั้งที่ 3/2553
ครั้งที่ 4/2553
ครั้งที่ 5/2553
ครั้งที่ 6/2553
ครั้งที่ 7/2553
ครั้งที่ 8/2553
ดูเอกสารรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2553ที่ซ่อนอยู่ (1 รายการ)
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2550
ครั้งที่ 1/2550
ครั้งที่ 2/2550
ครั้งที่ 3/2550
ครั้งที่ 4/2550
ครั้งที่ 5/2550
ครั้งที่ 6/2550
ครั้งที่ 7/2550
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
ครั้งที่ 1/2552
ครั้งที่ 2/2552
ครั้งที่ 3/2552
ครั้งที่ 4/2552
ครั้งที่ 5/2552
ครั้งที่ 6/2552
ครั้งที่ 7/2552
ครั้งที่ 8/2552
ดูเอกสารรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2552ที่ซ่อนอยู่ (1 รายการ)
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
ครั้งที่ 1/2551
ครั้งที่ 2/2551
ครั้งที่ 3/2551
ครั้งที่ 4/2551
ครั้งที่ 5/2551
ครั้งที่ 6/2551
ครั้งที่ 7/2551
ครั้งที่ 8/2551
ดูเอกสารรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2551ที่ซ่อนอยู่ (2 รายการ)
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2548
ครั้งที่ 1/2548
ครั้งที่ 2/2548
ครั้งที่ 3/2548
ครั้งที่ 4/2548
ครั้งที่ 5/2548
ครั้งที่ 6/2548
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
ครั้งที่ 1/2549
ครั้งที่ 2/2549
ครั้งที่ 3/2549
ครั้งที่ 4/2549
ครั้งที่ 5/2549
ครั้งที่ 6/2549 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมารค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ 0 4535 3000 ต่อ 3083 โทรสาร 0 4535 3083 

จำนวนผู้เข้าชม 40,264 ครั้ง