สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 
คลังเอกสาร  
      | ค้นหาเอกสาร
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 1/2562
ครั้งที่ 2/2562
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 2/2561
ครั้งที่ 1/2561
ครั้งที่ 4/2561
ครั้งที่ 5/2561
ครั้งที่ 6/2561
ครั้งที่ 7/2561
ครั้งที่ 3/2561
ครั้งที่ 8/2561
ดูเอกสารรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561ที่ซ่อนอยู่ (3 รายการ)
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
ครั้ง 1/2560
ครั้งที่ 2/2560
ครั้งที่ 3/2560
ครั้งที่ 4/2560
ครั้งที่ 6/2560
ครั้งที่ 7/2560
ครั้งที่ 9/2560
ครั้งที่ 10/2560
ดูเอกสารรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560ที่ซ่อนอยู่ (2 รายการ)
กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2558
กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2559
กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2560
กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2561
สารจากนายกสภา
สาส์นจากนายกสภาฯ
บทบาท อำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
บทบาท อำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
ครั้งที่ 1/2559
ครั้งที่ 2/2559
ครั้งที่ 3/2559
ครั้งที่ 4/2559
ครั้งที่ 6/2559
ครั้งที่ 7/2559
ครั้งที่ 5/2559
ครั้งที่ 8/2559
ดูเอกสารรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559ที่ซ่อนอยู่ (3 รายการ)
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
ครั้งที่ 2/2558
ครั้งที่ 3/2558
ครั้งที่ 4/2558
ครั้งที่ 6/2558
ครั้งที่ 7/2558
ครั้งที่ 1/2558
ครั้งที่ 8/2558
ครั้งที่ 9/2558
ดูเอกสารรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558ที่ซ่อนอยู่ (2 รายการ)
รายงานการประชุม (ย้อนหลัง) พ.ศ. 2548 - 2557
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย.docx (เอกสารหมายเลข ๑)
แบบขั้นตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.docx (เอกสารหมายเลข ๒)
รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัย
รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัย 2556
รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัย 2557 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมารค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ 0 4535 3000 ต่อ 3083 โทรสาร 0 4535 3083 

จำนวนผู้เข้าชม 43,774 ครั้ง