สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 
คลังเอกสาร  
      แบบฟอร์มต่างๆ | ค้นหาเอกสาร
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
ครั้งที่ 1/2557
ครั้งที่ 10/2557
ครั้งที่ 11/2557
ครั้งที่ 2/2557
ครั้งที่ 3/2557
ครั้งที่ 4/2557
ครั้งที่ 5/2557
ครั้งที่ 6/2557
ดูเอกสารรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557ที่ซ่อนอยู่ (3 รายการ) 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมารค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ 0 4535 3000 ต่อ 3083 โทรสาร 0 4535 3083 

จำนวนผู้เข้าชม 32,348 ครั้ง