งานการเงิน สำนักวิทยบริการ
 
คลังเอกสาร  
      แบบฟอร์มทางการเงิน | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มเบิกค่าศึกษาบุตร
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
แบบฟอร์มการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ
แบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ใบสำคัญรับเงิน+ค่าตอบแทนวิทยากร(ใหม่)
    ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (1 รายการ) 

          

งานการเงิน สำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

85 ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 0-4535-3144 # 1806,  โทรสาร 0-4535-3145

 

จัดทำและปรับปรุง ฐานข้อมูล web site โดย

นางจุรีวรรณ สายสมาน, นางสาวอภิญญา กลิ่นบัว, นางสาวจีรภา  แดงทน

                                                                                                               

จำนวนผู้เข้าชม 7,140 ครั้ง