สำนักงานกฎหมายและนิติการ สำนักงานอธิการบดี
 
คลังเอกสาร  
      กฎหมายเกี่ยวกับวินัยและอุทธรณ์ร้องทุกข์ | ค้นหาเอกสาร
กฎ ก.พ.อ. ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง
ข้อบังคับ ก.พ.อ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก พ.ศ.๒๕๔๙
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การสั่งให้ออกจากราชการกรณีเจ็บป่วยจนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้อย่างสม่ำเสมอ พ.ศ.๒๕๕๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การสั่งให้ออกจากราชการกรณีถูกจำคุกในกรณีความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ พ.ศ.๒๕๕๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การสั่งให้ออกจากราชการกรณีถูกสอบสวนว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่ผลการสอบสวนไม่อาจลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ พ.ศ.๒๕๕๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การสั่งให้ออกจากราชการกรณีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการ พ.ศ.๒๕๕๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การสั่งให้ออกจากราชการกรณีไม่เป็นผู้เสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี พ.ศ.๒๕๕๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การสั่งให้ออกจากราชการกรณีสมัครไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๒
    ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (13 รายการ) 

 โสำนักงานกฎหมายและนิติการ  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85  ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ (045)353060  โทรสาร (045)353060
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adrungsa@ ubu .ac. th

จำนวนผู้เข้าชม 25,030 ครั้ง