กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
คลังเอกสาร  
      มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 2548 | ค้นหาเอกสาร
กลุ่มสายงานสอนและวิจัย หรือวิจัยโดยเฉพาะ
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
สายงานผู้ปฏิบัติงานบริหารและกลุ่มสายงานผู้ปฏิบัติงานต่าง ๆ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ช่างภาพ
ช่างพิมพ์
ช่างศิลป์
ช่างเขียนแบบ
ช่างเครื่องยนต์
ช่างไฟฟ้า
ดูเอกสารสายงานผู้ปฏิบัติงานบริหารและกลุ่มสายงานผู้ปฏิบัติงานต่าง ๆที่ซ่อนอยู่ (9 รายการ)
กลุ่มปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ
ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค
ช่างกายอุปกรณ์
ช่างทันตกรรม
กลุ่มสายงานบรรจุคุณวุฒิเฉพาะทาง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการช่างศิลป์
นักตรวจสอบภายใน
นักสุขศึกษา
วิศวกรเคมี
นักวิชาการช่างทันตกรรม
กลุ่มสายงานที่ปฏิบัติงานด้านทั่วไป
นักประชาสัมพันธ์
กลุ่มสายงานที่เป็นตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
กายภาพบำบัด
ทันตแพทย์
พยาบาล
แพทย์
สัตวแพทย์
นักเทคนิคการแพทย์
เภสัชกร
วิศวกรเครื่องกล
ดูเอกสารกลุ่มสายงานที่เป็นตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะที่ซ่อนอยู่ (7 รายการ)
กลุ่มตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ
นักวิชาการเวชสถิติ
นักวิชาการศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการเกษตร
นักวิทยาศาสตร์
นักโภชนาการ
นักจิตวิทยา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ดูเอกสารกลุ่มตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะที่ซ่อนอยู่ (16 รายการ) 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 108,334 ครั้ง