กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
คลังเอกสาร  
      เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น กำหนดตำแหน่งและเปลี่ยนตำแหน่งสายสนับสนุน และปรับวุฒิ (ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะและทั่วไป) | ค้นหาเอกสาร
เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น
เหตุผลและความจำเป็น และภาระงานของตำแหน่งระดับชำนาญงาน/ชำนาญงานพิเศษ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 (ยกเลิก)
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่สูงขึ้น พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)
>>> เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556 (ยกเลิก)
>>> หัวข้อในการจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่สูงขึ้น พ.ศ. 2555 (ยกเลิก)
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ดูเอกสารเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นที่ซ่อนอยู่ (9 รายการ)
เปลี่ยนตำแหน่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่ง พ.ศ. 2556
>>> แบบรายการขอเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง เปลี่ยนชื่อตำแหน่ง กรณี ตำแหน่งว่างมีเงิน (แบบรายการ 1)
>>> แบบรายการขอเปลี่ยนตำแหน่ง กรณี ตำแหน่งที่มีคนครอง (แบบรายการ 2)
>>> แบบรายการขอเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง กรณี ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เปลี่ยนเป็นประเภทวิชาการ ตำแหน่งตำแหน่งอาจารย์ (แบบรายการ 3)
>>> แบบรายการขอเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง กรณี ตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ(แบบ 4)
ปรับวุฒิ
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2555 (ยกเลิก)
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบตรวจสอบคุณสมบัติการปรับวุฒิและเอกสารประกอบการพิจารณา
หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบคุณวุฒิ
แบบฟอร์ม
>>> แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานและระดับชำนาญงานพิเศษ
>>> แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ
แบบคำขอกำหนดตำแหน่งเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพสำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
การกำหนดกรอบอัตรากำลังของระดับตำแหน่งสูงขึ้น
บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.2 /ว 1587 ลว 1 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขอให้ส่งข้อมุลการวิเคราะห์ค่างานเพื่อขอกำหนดกรอบอัตรากำลังของระดับตำแหน่งสูงขึ้น (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561)
>>> ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
การจำแนกระดับมาตรฐานตำแหน่ง
นักกายภาพบำบัด
นักเทคนิคการแพทย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พยาบาล
เภสัชกร
วิศวกรไฟฟ้า
วิศวกรโยธา
ดูเอกสาร>>> ประเภทวิชาชีพเฉพาะที่ซ่อนอยู่ (1 รายการ)
>>> ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
นักจิตวิทยา
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิทยาศาสตร์
นักวิเทศสัมพันธ์
นักเอกสารสนเทศ
บรรณารักษ์
ผู้สอนปฏิบัติการ
ดูเอกสาร>>> ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะที่ซ่อนอยู่ (11 รายการ)
>>> ประเภททั่วไป
การจำแนกระดับมาตรฐานตำแหน่ง
ช่างเขียนแบบ
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ช่างเทคนิค
่ช่างพิมพ์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ดูเอกสาร>>> ประเภททั่วไปที่ซ่อนอยู่ (2 รายการ)
ประกาศมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดกรอบระดับตำแหน่งของตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 108,334 ครั้ง