กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
คลังเอกสาร  
      มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 2553 | ค้นหาเอกสาร
ตำแหน่งประเภทวิชาการ
1-03 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1-04 อาจารย์
1-01ศาสตราจารย์
1-02รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
2-1-01-1 ผอ.สนง.อธิการบดีหรือเทียบเท่า
2-1-01-2 ผอ.กองหรือเทียบเท่า
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งผู้บริหาร
ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
3-1-01-1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เชี่ยวชาญพิเศษ
3-1-01-2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เชี่ยวชาญ
3-1-01-3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ
3-1-01-4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
3-6-01-2 กายภาพบำบัด เชี่ยวชาญ
3-6-01-3 กายภาพบำบัด ชำนาญการพิเศษ
3-6-01-4 กายภาพบำบัด ชำนาญการ
3-6-01-5 กายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
ดูเอกสารตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะที่ซ่อนอยู่ (89 รายการ)
ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
32-1-02-1 วิชาการเวชสถิติ เชี่ยวชาญพิเศษ
32-1-02-2 วิชาการเวชสถิติ เชี่ยวชาญ
32-1-02-3 วิชาการเวชสถิติ ชำนาญการพิเศษ
32-1-02-4 วิชาการเวชสถิติ ชำนาญการ
32-1-02-5 วิชาการเวชสถิติ ปฏิบัติการ
32-1-03-2 วิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ
32-1-03-3 วิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
32-1-03-4 วิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
ดูเอกสารตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะที่ซ่อนอยู่ (147 รายการ)
ตำแหน่งประเภททั่วไป
4-1-01-1 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงานพิเศษ
4-1-01-2 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
4-1-01-3 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน
4-3-01-1 ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ชำนาญงานพิเศษ
4-3-01-2 ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ชำนาญงาน
4-3-01-3 ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน
4-4-01-1 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ชำนาญงานพิเศษ
4-4-01-2 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ชำนาญงาน
ดูเอกสารตำแหน่งประเภททั่วไปที่ซ่อนอยู่ (71 รายการ) 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 108,334 ครั้ง