กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
คลังเอกสาร  
      ตำแหน่งทางวิชาการสายวิชาการ | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ
ตัวอย่างการกรอกแบบ ก.พ.อ. 03
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการอสนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้สอน
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (สายวิชาการ)
แบบเสนอขอเทียบคุณสมบัติข้าราชการ
ประมวลรายวิชา Course Syllabus
แบบ ก.พ.อ. 03 (.doc)
ข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำการเสนอผลงานทางวิชาการ
แบบตรวจสอบรายการเอกสารที่ส่งเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (check list)
ดูเอกสารแบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการที่ซ่อนอยู่ (2 รายการ)
ข้อบังคับ
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2550
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลบราชธานี ว่าด้วยการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ออกตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ฯ พ.ศ. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอน หรือสื่อการสอน เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2550
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลบราชธานี
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอน หรือสื่อการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 4)
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รูปแบบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561
ประกาศ ก.พ.อ.
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำนักงานเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561
การกำหนดจำนวนของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับเดือนกันยายน พ.ศ. 2553)
01 สาขาศึกษาศาสตร์
02 สาขามนุษยศาสตร์
03 สาขาวิจิตรศิลป์
04 สาขานิติศาสตร์
05 สาขาสังคมศาสตร์
06 สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
07 สาขาแพทยศาสตร์
08 สาขาวิศวกรรมศาสตร์
ดูเอกสารบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับเดือนกันยายน พ.ศ. 2553)ที่ซ่อนอยู่ (6 รายการ)
หนังสือหารือ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอบข้อหารือเกี่ยวกับการประเมินผลการสอนในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 101,952 ครั้ง