กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
คลังเอกสาร  
      พระราชบัญญัติ/ระเบียบ | ค้นหาเอกสาร
พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ระเบียบ
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ระเบียบสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2549
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออกจากตำแหน่งบริหารของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541
ข้อบังคับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2555
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการลาออกของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2556
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2548
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2554
ประกาศมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2556
>>> แบบการพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (แบบ พ.ต.ก. 1.2)
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานจากเงินรายได้ พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการประจำคณะประเภทคณาจารย์ประจำสำหรับคณะที่เป็นส่วนงานภายใน พ.ศ. 2554
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 108,335 ครั้ง