กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
คลังเอกสาร  
      พนักงานมหาวิทยาลัย | ค้นหาเอกสาร
รายงานตัวฯ และประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบบันทึกความเห็นของผู้บังคับบัญชา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับสถานภาพลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ขอบเขตการจ้าง (พ.7)
แบบประเมินเพิ่มค่าจ้างและต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบประเมินเพิ่มค่าจ้างประจำปี
ใบรายงานตัวเข้าทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ปรับปรุงใหม่)
รายการเอกสารประกอบการขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเมินทดลองปฏิบัติราชการ
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การทดลองปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2554
แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติงาน (แบบ ป.1)
แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติงาน สำหรับผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติงาน (แบบ ป.2)
แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติงาน สำหรับผู้บังคับบัญชา (แบบ ป.3)
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน สำหรับคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน (แบบ ป.4)
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน กรณีขยายเวลาการทดลองปฏิบัติงาน (แบบ ป.5)
สัญญาจ้าง
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
>>> แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ
>>> ใบกรอกคะแนนของกรรมการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ
>>> แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป
>>> ใบกรอกคะแนนของกรรมการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป
>>> แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการซึ่งอยู่ในระหว่างการขยายเวลาการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
หัวข้อการจัดทำคู่มือ/เอกสารประกอบการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานอธิการบดี
แนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานอธิการบดี
ข้อบังคับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นพนักงาน พ.ศ. 2549
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งตามประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่2) พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับพน้กงานมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
ดูเอกสารประกาศมหาวิทยาลัยที่ซ่อนอยู่ (19 รายการ)
สอบคัดเลือกพนักงาน
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการเพื่อให้ได้มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2559
อื่นๆ
การเทียบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 94,145 ครั้ง