กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
คลังเอกสาร  
      พนักงานมหาวิทยาลัย | ค้นหาเอกสาร
รายงานตัวฯ และประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบบันทึกความเห็นของผู้บังคับบัญชา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับสถานภาพลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ขอบเขตการจ้าง (พ.7)
แบบประเมินเพิ่มค่าจ้างและต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบประเมินเพิ่มค่าจ้างประจำปี
ใบรายงานตัวเข้าทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ปรับปรุงใหม่)
รายการเอกสารประกอบการขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเมินทดลองปฏิบัติราชการ
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การทดลองปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2554
แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติงาน (แบบ ป.1)
แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติงาน สำหรับผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติงาน (แบบ ป.2)
แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติงาน สำหรับผู้บังคับบัญชา (แบบ ป.3)
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน สำหรับคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน (แบบ ป.4)
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน กรณีขยายเวลาการทดลองปฏิบัติงาน (แบบ ป.5)
สัญญาจ้าง
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
>>> แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ
>>> ใบกรอกคะแนนของกรรมการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ
>>> แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป
>>> ใบกรอกคะแนนของกรรมการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป
>>> แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการซึ่งอยู่ในระหว่างการขยายเวลาการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
หัวข้อการจัดทำคู่มือ/เอกสารประกอบการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานอธิการบดี
แนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานอธิการบดี
ข้อบังคับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นพนักงาน พ.ศ. 2549
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งตามประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่2) พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับพน้กงานมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
ดูเอกสารประกาศมหาวิทยาลัยที่ซ่อนอยู่ (19 รายการ)
สอบคัดเลือกพนักงาน
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการเพื่อให้ได้มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2559
อื่นๆ
การเทียบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 101,948 ครั้ง