กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
คลังเอกสาร  
      เลื่อนเงินเดือน เพิ่มเงินเดือนและประเมินผลการปฏิบัติราชการ | ค้นหาเอกสาร
กฎ ระเบียบ
ประกาศ ก.พ.อ.
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554
ฐานคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ดูเอกสารประกาศ ก.พ.อ.ที่ซ่อนอยู่ (6 รายการ)
ข้อบังคับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2553
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2554
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อบริหารสำหรับการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อบริหารสำหรับการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอทบทวนการงดเลื่อนเงินเดือนหรือไม่เพิ่มเงินเดือนของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดูเอกสารประกาศมหาวิทยาลัยที่ซ่อนอยู่ (5 รายการ)
คำสั่งมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มอบอำนาจผู้บริหารวงเงินงบประมาณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คส.ม.อบ. ที่ 687/2559)
ประกาศสำนักงานอธิการบดี
ประกาศสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี และสำนักงานสภาอาจารย์ พ.ศ. 2555
ประกาศสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี และสำนักงานสภาอาจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ประกาศสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี และสภาอาจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
ประกาศสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำพฤติกรรมการปฏิบัติราชการมาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี และสภาอาจารย์ พ.ศ. 2561
ประกาศสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี และสภาอาจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
แบบฟอร์มสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานอธิการบดี
>>> ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการและพนักงาน สังกัดสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกอง
>>> ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการและพนักงาน สังกัดสำนักงานอธิการบดี / สำนักงานสภาอาจารย์ ตำแหน่งประเภททั่วไป
>>> ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการและพนักงาน สังกัดสำนักงานอธิการบดี / สำนักงานสภาอาจารย์ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ
>>> แบบประเมินและคำอธิบายสมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) 10 ด้าน
>>> แบบประเมินและคำอธิบายสมรรถนะหลัก (Core Competency) 5 ด้าน
ตัวอย่างการคิดค่าคะแนนประเมินสมรรถนะ
คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มอบหมายผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ และพนักงาน สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คส.ม.อบที่ 2012/2558)
ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (องค์ประกอบที่ 1)
ดูเอกสารแบบฟอร์มสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานอธิการบดีที่ซ่อนอยู่ (2 รายการ)
แบบประเมินสำหรับผู้บริหาร
ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (องค์ประกอบที่ 1) ของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
>>> คำอธิบายข้อตกลงและแบบประเมินของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (องค์ประกอบที่ 1) ของผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสำนัก
>>> คำอธิายข้อตกลงและแบบประเมินของผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี คณบดีและผู้อำนวยการสำนัก
ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (องค์ประกอบที่ 1) ของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี
>>> คำอธิบายข้อตกลงและแบบประเมินของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี
แบบสรุปผลการประเมินปฏิบัติราชการ
ตัวอย่างการคำนวณคะแนนประเมินสมรรถนะของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร (องค์ประกอบที่ 2)
ดูเอกสารแบบประเมินสำหรับผู้บริหารที่ซ่อนอยู่ (1 รายการ)
แบบฟอร์มทั่วไป
แบบสรุปผลการประเมินปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (ใช้ร่วมกันทุกหน่วยงาน)
ตัวอย่างการคิดคะแนนประเมินสมรรถนะ
ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (องค์ประกอบที่ 1) : ตัวอย่างของ สกอ.
แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเพื่อเป็นบำเหน็จความดีความชอบ
แบบงดเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรืองดเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คำอธิบายสมรรถนะ
คำอธิบายสมรรถนะหลัก 5 ด้าน
คำอธิบายสมรรถนะการบริหาร 10 ด้าน
หนังสือเวียน
บันทึกข้อความกองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ 0529.2.3/ว3306 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 108,334 ครั้ง