กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
คลังเอกสาร  
      ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และลาหยุดราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการฯ | ค้นหาเอกสาร
ทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน ภายในประเทศ (หลักสูตรปกติ/นานาชาติ)
โครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน ภายในประเทศ (หลักสูตรปริญญาเอกร่วมสถาบัน)
โครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน ภายในประเทศ (ระดับปริญญาร่วมระหว่าง สกอ. และ สกว.)
โครงการพัฒนาอาจารย์วิทยาเขตสารสนเทศ
โครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ ภายในประเทศ
แผนการศึกษาและโครงการปฏิบัติงานหลังสำเร็จการศึกษา (ทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ศึกษาในประเทศ)
ศึกษาต่อต่างประเทศโครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน
ศึกษาต่อต่างประเทศโครงการพัฒนาอาจารย์จากเงินนอกงบประมาณ
ดูเอกสารทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ซ่อนอยู่ (6 รายการ)
สัญญาค้ำประกันตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20)
สัญญาค้ำประกัน (สัญญาผ่อนชำระหนี้กรณีได้รับเงินกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ)
สัญญาค้ำประกัน (สัญญาผ่อนชำระหนี้)
สัญญาค้ำประกัน (สัญญาผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย)
สัญญาค้ำประกัน (แบบหนังสือรับสภาพหนี้ผ่อนชำระกรณีผิดสัญญาทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศหรือต่างประเทศ)
หนังสือ ที่ กค 0410.2/ว 15 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2558
หนังสือที่ กค 0415.4/ว121 ลว13พฤศจิกายน2561
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการลาหยุดราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการฯ
แบบขอลาหยุดราชการ
แบบรายงานความก้าวหน้าลาหยุดราชการ
แบบสัญญากรณีเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
แบบสัญญาปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยน
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลาหยุดราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ฯ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้บุคลากรลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการหรือปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
ระเบียบ ก.พ.อ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ พ.ศ. 2556
ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แบบฟอร์มสัญญาการรับทุนต่างประเทศ
แบบฟอร์มสัญญาการรับทุนในประเทศ
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการรับทุน
โครงการศึกษาฯ ฉบับภาษาไทย
โครงการศึกษาฯ ฉบับภาษาอังกฤษ
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
ระเบียบ ก.ม.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ พ.ศ. 2542
ระเบียบ ก.ม.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
มอบอำนาจให้อธิการบดีพิจารณากรณีลาศึกษาภายในประเทศโดยใช้เวลาปฏิบัติราชการบางส่วน
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ.2548
หลักเกณฑ์ปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับลาศึกษาและทุน
การเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.)
ข้อควรทราบและแนวปฏิบัติสำหรับผู้ลาศึกษา
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการและการชดใช้
แบบฟอร์มเกี่ยวกับลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
เอกสารประกอบการทำสัญญา
แบบคำขออนุมัติขยายเวลาศึกษา
แบบตรวจสอบคุณสมบัติและรายการเอกสารประกอบการพิจารณา
แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
แบบสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการลาศึกษาภายในประเทศ
แบบสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
แบบโครงการศึกษาและโครงการกลับมาปฏิบัติราชการหลังสำเร็จการศึกษา
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 108,335 ครั้ง