กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
คลังเอกสาร  
      หนังสือเวียน | ค้นหาเอกสาร
ปี พ.ศ. 2554
24/01/2554 แนวทางการกำหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา [หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศธ 0509(2)/ว 2]
31/01/2554 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด [กรมบัญกลาง , กค. 0406.5/ว 38]
25/02/2554 การดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 [สำนักงานคณะกรรมการการอุมศึกษา , ศธ 0509(2)/ว 3
11/05/2554 หลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำเหน็จและวันบำเหน็จ เพื่อพิจารณาจำนวนเงินที่จะต้องคืนเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง (กรมบัญชีกลาง , กค 04/06.5/ว 157)
11/05/2554 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน พ.ศ. 2554 (กรมบัญชีกลาง , กค. 0406.5/ว158)
14/06/2554 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2554 [กรมบัญชีกลาง , กค 0406.5/ว 192]
15/06/2554 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และการหักเงินบำนาญเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน [กรมบัญชีกลาง , 0406.5/ว 194]
04/07/2554 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2554 [กรมบัญชีกลาง , กค 0406.5/ว 226]
ดูเอกสารปี พ.ศ. 2554ที่ซ่อนอยู่ (1 รายการ)
ปี พ.ศ. 2552
01/10/2552 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 [กระทรวงการคลัง]
พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550
ปี พ.ศ. 2555
ระเบียบสำนักนารัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
21/02/2555 การกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ [สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ; ศธ 0529(2) / ว 2 ]
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอรับเงินคืน กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงินเอง [กองทุน กบข. ที่ 620/ว2932/2555 ลว 19 มิถุนายน 2555]
การกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ศธ 0509(2) /ว2 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555)
ปี พ.ศ. 2556
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ [กระทรวงการคลัง ; กค 0428/ว 31 ลว 22 มีนาคม 2556]
>>> บัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556
>>> บัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
กรมบัญชีกลาง เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และการหักเงินบำนาญเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน [กค 0406.5/ว 162 ; 1 พฤษภาคม 2556]
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ [ศธ 0509(2)/ ว 655 ลว 31 พฤษภาคม 2556]
ปี พ.ศ. 2558
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ (กระทรวงการคลัง : กค 0428/ว 47 ลว 22 พฤษาคม 2558)
ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560
การยืมตัวข้าราชการ และพนักงานของหน่วยงานในกำกับของรัฐ เพื่อช่วยดำเนินการงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ; ศธ 0501(2)/232 ลว 23 มีนาคม 2560
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 108,334 ครั้ง