กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
คลังเอกสาร  
      การสรรหา | ค้นหาเอกสาร
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
>>>กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
>>>กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๓๓
>>>กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๑
>>>การสรรหาอธิการบดี
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๓๓ (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๑
การสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัย
>>>คณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี และผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี และผู้อำนวยการวิทยาลัย(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๑
หนังสือ/มติที่ประชุมที่ใช้อ้างอิง
(๑) ขอความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอชื่อคณบดี และผู้อำนวยการวิทยาลัย กรณีลูกจ้างชั่วคราว
(๒) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ขอหารือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอชื่อกรณีลูกจ้างชาวต่างประเทศ (จ้างเต็มเวลา)
(๓) มติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ หารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
>>>ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนักและผู้อำนวยการศูนย์
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนักและผู้อำนวยการศูนย์ พ.ศ. ๒๕๔๐
>>>การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ. รับรอง พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๕
>>>เลือกตั้งกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 108,335 ครั้ง