กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
คลังเอกสาร  
      ลูกจ้างชั่วคราว | ค้นหาเอกสาร
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างสำหรับลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ พ.ศ. 2558
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2548
แบบฟอร์มต่าง ๆ
หลักเกณฑ์การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แบบบันทึกความเห็นของผู้บังคับบัญชา เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 101,948 ครั้ง