กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
คลังเอกสาร  
      ลูกจ้างประจำ | ค้นหาเอกสาร
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ
บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 4
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ (กระทรวงการคลัง : กค 0428/ว 47 ลว 22 พฤษาคม 2558)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
ระเบียบว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างฯ พ.ศ. 2544
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ใบสมัคร กสจ.และแบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก (กสจ.002)
แบบคำขอรับเงินกองทุน กสจ. (กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย กสจ.004/2
แบบขอรับเงินกองทุน กสจ. (กรณีสมาชิกเกษียณอายุ กสจ. 004/1)
แบบประเมิน หลักเกณฑ์และวิธีการการเปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน/การเลื่อนระดับของลูกจ้างประจำ
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (ระบบบริหารงานบุคคลระบบใหม่) 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 108,334 ครั้ง