กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
คลังเอกสาร  
      ข้าราชการ | ค้นหาเอกสาร
ประกาศ ก.พ.อ.
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 (ยกเลิก)
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
ข้อบังคับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีสอบแข่งหรือการคัดเลือก พ.ศ.๒๕๕๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามประกาศ (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการฯ พ.ศ. 2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการคัดเกลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
ประกาศสภา/มหาวิทยาลัย
ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการต่อเวลาราชการตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบประเมินทดลองผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หนังสือเวียน
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุมศึกษา ซักซ้อมความเข้าใจและทบทวนหลักการพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ศธ 0509(5).2/ว 1746 ลว 13 พฤศจิกายน 2560) 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 108,334 ครั้ง