กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
คลังเอกสาร  
      สวัสดิการที่พักอาศัย | ค้นหาเอกสาร
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากร พ.ศ. 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการที่พักอาศัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2557 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 101,948 ครั้ง