กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
คลังเอกสาร  
      บุคลากรดีเด่น | ค้นหาเอกสาร
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2560
>>> แบบกรอกประวัติบุคคลและผลงานเพื่อคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ประเภททั่วไป
>>> แบบกรอกประวัติบุคคลและผลงานเพื่อคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ประเภทวิชาการ
>>> แบบกรอกประวัติบุคคลและผลงานเพื่อคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ประเภทผู้บริหาร
>>> แบบกรอกประวัติบุคคลและผลงานเพื่อคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ประเภทลูกจ้างประจำ
ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 108,335 ครั้ง