กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
คลังเอกสาร  
      มติ อ.ก.ม. | ค้นหาเอกสาร
มติ อ.ก.ม. เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
การขึ้นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
มติ อ.ก.ม.เกี่ยวกับพนักงาน
การสรรหาบุคคลเข้าทำงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การไปศึกษาต่อ ดูงาน ฝึกอบรม และปฏิบัติงานวิจัย
การจ้างและค่าจ้าง
การเบิกจ่ายเงินจากการปฏิบัติงาน
มติ ก.อ.ม. เกี่ยวกับข้าราชการ
การสอบแข่งขัน
การสอบคัดเลือก
การบรรจุบุคคลกลับเข้ารับราชการ
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
การประเมินบุคคล การประเมินผลงาน การประเมินเลื่อนระดับ
การเลื่อนระดับเงินเดือนข้าราชการ
ตำแหน่งทางวิชาการ
การย้าย
ดูเอกสารมติ ก.อ.ม. เกี่ยวกับข้าราชการที่ซ่อนอยู่ (12 รายการ) 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 101,951 ครั้ง