สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
คลังเอกสาร  
      แบบฟอร์มต่าง ๆ | ค้นหาเอกสาร
ประกันคุณภาพภายใน
ส่วนนำ SAR
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ
องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ดูเอกสารประกันคุณภาพภายในที่ซ่อนอยู่ (27 รายการ)
การพัฒนาระบบราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและนักศึกษา ปีงบประมาณ 2553
ตัวชี้วัดที่ 5 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและนักศึกษา ปีงบประมาณ 2554
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2556
ประกันคุณภาพภายนอก
หนังสือรับรองมาตรฐาน สมศ. 2550 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 44,106 ครั้ง