สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
คลังเอกสาร  
      คู่มือการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ | ค้นหาเอกสาร
คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA ONLINE ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
คู่มือการดำเนินงานติดตามบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559-2560 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 44,106 ครั้ง