สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
คลังเอกสาร  
      ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | ค้นหาเอกสาร
กระทรวงศึกษาธิการ
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
กฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ 2552
นโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติต่อนิสิตนักศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวปฏิบัติในการนำเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทั้งหลักสูตรใหม่และปรับปรุง)
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา 2552
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551-2565
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ลว. 21 ต.ค. 56
หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพตำราหรือหนังสือ เพื่อการรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2555 ลว.22 ต.ค. 55
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา 2557
ประกาศ ก.พ.อ.
มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ลว. 29 ส.ค. 56 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 44,106 ครั้ง