สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
คลังเอกสาร  
      รายงานการตรวจประเมินคุณภาพ | ค้นหาเอกสาร
ปีการศึกษา 2552
รายงานตรวจประเมินคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี 2552
รายงานตรวจประเมินคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ 2552
รายงานตรวจประเมินคุณภาพ คณะนิติศาสตร์ 2552
รายงานตรวจประเมินคุณภาพ วิทยาเขตมุกดาหาร 2552
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจประเมินคณะเกษตรศาสตร์ 2552
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจประเมินคณะศิลปประยุกต์ฯ 2552
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจประเมินคณะบริหารศาสตร์ 2552
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจประเมินสำนักงานอธิการบดี 2552
ดูเอกสารปีการศึกษา 2552ที่ซ่อนอยู่ (26 รายการ)
ปีการศึกษา 2551
ประมวลภาพกิจกรรมตรวจประเมิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2551
ประมวลภาพกิจกรรมตรวจประเมิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 2551
ประมวลภาพกิจกรรมตรวจประเมิน สำนักคอมพิวเตอร์ฯ 2551
ประมวลภาพกิจกรรมตรวจประเมิน คณะศิลปศาสตร์ 2551
ประมวลภาพกิจกรรมตรวจประเมิน คณะวิทยาศาสตร์ 2551
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจประเมินคณะศิลปประยุกต์ฯ 2551
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจประเมินสำนักงานอธิการบดี 2551
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจประเมินวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 2551
ดูเอกสารปีการศึกษา 2551ที่ซ่อนอยู่ (18 รายการ)
ปีการศึกษา 2550
รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2550
ปีการศึกษา 2553
รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะเกษตร 53
รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะนิติ 53
รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาค-เกษตร 53
รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาค-บริหาร 53
รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาค-รัฐ 53
รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ-ศิลปศาสตร์ 53
รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ-ศิลป 53
รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายในสนอ-เภสัช 53
ดูเอกสารปีการศึกษา 2553ที่ซ่อนอยู่ (19 รายการ)
ปีการศึกษา 2554
รายงานตรวจประเมิน-สนอ-54
รายงานตรวจประเมิน-สำนักวิทย์-54
รายงานตรวจประเมิน-เภสัช-54
รายงานตรวจประเมิน-วิทย์-54
รายงานตรวจประเมิน-วิศวะ-54
รายงานตรวจประเมิน-เกษตร-54
รายงานตรวจประเมิน-มุกดาหาร-54
รายงานตรวจประเมิน-วิทยาลัย-54
ดูเอกสารปีการศึกษา 2554ที่ซ่อนอยู่ (8 รายการ)
ปีการศึกษา 2555
รายงานผลคณะบริหารศาสตร์-55
คำสั่ง คกก.บริหารศาสตร์-55
รายงานผลคณะเภสัชศาสตร์-55
คำสั่ง คกก.เภสัช-55
รายงานผลคณะศิลปศาสตร์-55
คำสั่ง คกก.ศิลป์-55
รายงานผลคณะศิลปประยุกต์-55
คำสั่ง คกก.ศิลปประยุกต์-55
ดูเอกสารปีการศึกษา 2555ที่ซ่อนอยู่ (22 รายการ)
ปีการศึกษา 2556
รายงานประเมินคุณภาพฯ คณะศิลปประยุกต์ฯ 2556
รายงานประเมินคุณภาพฯ สำนักงานอธิการบดี 2556
รายงานประเมินคุณภาพฯ คณะนิติศาสตร์ 2556
รายงานประเมินคุณภาพฯ คณะเภสัชฯ 2556
รายงานประเมินคุณภาพฯ คณะเกษตรศาสตร์ 2556
รายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพฯ คณะศิลปประยุกต์ฯ 2557
รายงานประเมินคุณภาพฯ คณะศิลปศาสตร์ 2557
รายงานประเมินคุณภาพฯ คณะพยาบาลศาสตร์ 2557
รายงานประเมินคุณภาพฯ สำนักหรือหน่วยงานเทียบเท่า ปี 2557
รายงานประเมินคุณภาพฯ คณะบริหารศาสตร์ 2557
รายงานประเมินคุณภาพฯ คณะนิติศาสตร์ 2557
รายงานประเมินคุณภาพฯ คณะเภสัชศาสตร์ 2557
รายงานประเมินคุณภาพฯ คณะเกษตรศาสตร์2557
ดูเอกสารปีการศึกษา 2557ที่ซ่อนอยู่ (46 รายการ)
ปีการศึกษา 2558
รายงานผลการตรวจประเมิน-คณะบริหารศาสตร์
รายงานผลการตรวจประเมิน-คณะศิลปประยุกต์
รายงานผลการตรวจประเมิน-คณะนิติศาสตร์
รายงานผลการตรวจประเมิน-คณะวิทยาศาสตร์
รายงานผลการตรวจประเมิน-คณะวิศวกรรมศาสตร์_2558
รายงานผลการตรวจประเมิน-วิทยาลัยแพทย์ฯ_2558
รายงานผลการตรวจประเมิน-คณะเกษตรศาสตร์_2558
รายงานผลการตรวจประเมิน-คณะเภสัชศาสตร์
ดูเอกสารปีการศึกษา 2558ที่ซ่อนอยู่ (72 รายการ)
ปีการศึกษา 2559
รายงานผลตรวจประเมิน-หลักสูตร_นิติศาสตร์ ปีการศึกษา2559
รายงานผลตรวจประเมิน-หลักสูตร_การปกครอง ปีการศึกษา2559
รายงานผลตรวจประเมิน-หลักสูตร_รัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
รายงานผลตรวจประเมิน-หลักสูตร_การออกแบบ ปีการศึกษา2559
รายงานผลตรวจประเมิน-หลักสูตร_สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2559
รายงานผลตรวจประเมิน-หลักสูตร_บริหารธุรกิจ ป.โท ปีการศึกษา2559
รายงานผลตรวจประเมิน-หลักสูตร_การบัญชี ป.ตรี ปีการศึกษา2559
รายงานผลตรวจประเมิน-หลักสูตร_การเงินและการธนาคาร ป.ตรี ปีการศึกษา2559
ดูเอกสารปีการศึกษา 2559ที่ซ่อนอยู่ (86 รายการ)
ปีการศึกษา 2560
รายงานตรวจประเมินคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
รายงานตรวจประเมิน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
รายงานตรวจประเมิน หลักสูตรการออกแบบ ปีการศึกษา 2560
รายงานตรวจประเมิน หลักสูตรเภสัชศาสตร์ชีวภาพ ปีการศึกษา 2560
รายงานตรวจประเมิน หลักสูตรศาสตร์แห่งเครื่องสำอางค์ ปีการศึกษา 2560
รายงานตรวจประเมิน หลักสูตรเภสัชศาสตร์ ป.เอก ปีการศึกษา 2560
รายงานตรวจประเมิน หลักสูตรเกษตรศาสตร์ ป.ตรี ปีการศึกษา 2560
รายงานตรวจประเมิน หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร ป.ตรี ปีการศึกษา 2560
ดูเอกสารปีการศึกษา 2560ที่ซ่อนอยู่ (80 รายการ) 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 44,106 ครั้ง