สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
คลังเอกสาร  
      เอกสารประกอบการประชุม/อบรม/สัมมนา | ค้นหาเอกสาร
โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน20-22เม.ย.58
กำหนดการ
ตัวอย่าง
คู่มือประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ประเด็นองค์ประกอบที่1-6
รายงานผลระดับหลักสูตร
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
โครงการชี้แจงการเขียนรายงานระดับหลักสูตร 22พ.ค.2558
กำหนดการ
มคอ.2
ตัวบ่งชี้QA
ระบบQA2557
กรอบการประกันคุณภาพ
แบบรายงาน มคอ.7
"แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)" 29มิ.ย.58
กำหนดการ
เกณฑ์EdPEx
สาระสำคัญ
การศึกษาคือความเจริญงอกงาม
เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน 11-12 พ.ค. 58
SAR_หลักสูตรประมง 2557 (ซ้อมตรวจ)
SAR_หลักสูตรการจัดการธุรกิจ 2557 (ซ้อมตรวจ)
SAR_หลักสูตรบัญชี 2557 (ซ้อมตรวจ)
SAR_หลักสูตรการเงิน 2557 (ซ้อมตรวจ)
SAR_หลักสูตรการตลาด 2557 (ซ้อมตรวจ)
SAR_หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 2557 (ซ้อมตรวจ)
SAR_หลักสูตรสารสนเทศ 2557 (ซ้อมตรวจ)
SAR_หลักสูตรโรงแรม2557 (ซ้อมตรวจ)
ดูเอกสารเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน 11-12 พ.ค. 58ที่ซ่อนอยู่ (25 รายการ)
โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน วันที่ 19-20 ส.ค.58
รายงานผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยนานา
ใบงานที่1-3
IQA ระดับคณะ
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ 1-2 ก.ย.58
กำหนดการ
กรณีศึกษา ระดับหลักสูตร
แบบใบงาน ระดับหลักสูตร
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ประชุมสัมมนาเรื่องการนำระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ไปใช้แก้ไขปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ครั้งที่ 2
หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม
รายละเอียดโครงการ
โครงการบรรยายเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 44,106 ครั้ง