สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
คลังเอกสาร  
      AUN_QA | ค้นหาเอกสาร
GuidetoAUNActualQualityAssessmentatProgrammeLevel
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียนด้านการผลิตบัณฑิต
แบบประเมินตนเองตามปัจจัยคุณภาพของระบบ AUN-QA
AUNQA_V.3_2015 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 44,106 ครั้ง