สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
คลังเอกสาร  
      ความพึงพอใจสำนักงานประกันคุณภาพฯ | ค้นหาเอกสาร
ความพึงพอใจการให้บริการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556
ความพึงพอใจการให้บริการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2557- 31 มีนาคม 2558)
ความพึงพอใจการให้บริการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2558- 31 มีนาคม 2559)
ความพึงพอใจการให้บริการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2 (1 เมษายน -30 กันยายน 2559)
ความพึงพอใจการให้บริการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 (1 เมษายน -30 กันยายน 2560)
ความพึงพอใจการให้บริการ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2560- 31 มีนาคม 2561)
ความพึงพอใจการให้บริการ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 (1 เมษายน 2561- 30 กันยายน 2561) 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 44,106 ครั้ง