สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
คลังเอกสาร  
      รายงานการประชุม | ค้นหาเอกสาร
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะทำงานการจัดการองค์ความรู้และพัฒนาระบบราชการ เพื่อการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552
คณะการคณะกรรมการประเมิณคุณภาพ ระดับคณะ สำนัก วิทยาเขต ปีการศึกษา 2552 ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552
เอกสารประกอบ-qa 7 ม.ค. 54
เอกสารประกอบ-qa 16 ก.พ.54
เอกสารประกอบ-qa 4 มี.ค.54
เอกสารประกอบ qa 29 มี.ค. 54
เอกสารประกอบ-qa 25 เม.ย. 54
เอกสารประกอบ-qa 29-4-54
ดูเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ซ่อนอยู่ (15 รายการ)
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
เตรียมความพร้อมในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2552
ชี้แจงคู่มือการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552
ติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552
ติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 9 เดือน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2552
ติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2552
เอกสารประกอบ- กพร-25 พ.ค.53
ชี้แจงเกณฑ์การปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552
การคัดเลือกกระบวนงานตัวชี้วัดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552
ดูเอกสารพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)ที่ซ่อนอยู่ (8 รายการ)
CHE QA Online
การติดตามการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ CHE QA ปีการศึกษา 2552 ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2553
การติดตามการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ CHE QA ปีการศึกษา 2552 ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 44,106 ครั้ง