สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
คลังเอกสาร  
      ประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหน้าส่วนงาน | ค้นหาเอกสาร
ประกาศ/ข้อบังคับ
ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2552 (เพิ่มเติม)
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2554
ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2554
หลักเกณฑ์ และวิธีการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน (คณบดี) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
assessment-พยาบาล
assessment-รัฐศาสตร์
ดูเอกสารประกาศ/ข้อบังคับที่ซ่อนอยู่ (33 รายการ)
ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ ม.อบ
ผลประเมินผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ 2553
ผลประเมินอธิการบดี 2553
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ร่าง) กำหนดการ 2 วันทำการ
แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน (SAR_ประเมินตนเอง)
Report-วิทยาลัยฯ
Report-พยาบาล 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 44,106 ครั้ง