สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
คลังเอกสาร  
      ประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) | ค้นหาเอกสาร
คู่มือการประกันคุณภาพภายนอก
มาตรฐานและเกณฑ์ประเมินรอบสาม(ระดับอุดมศึกษา) 2554-2558
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549-2553)
กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (พฤศจิกายน 2546)
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบที่ 3
สมศ.ปรับเกณฑ์การประเมิน รอบ 3 ปี 2554
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบที่ 3 (พ.ศ. 2554-2559) ปรับปรุง พ.ย. 54
คู่มือ สมศ. รอบ 3
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2551 (รอบที่ 2)
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2546
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2549
หนังสือรับรองมาตรฐานจาก สมศ. 2550 (รอบ 2)
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2554-2558 (รอบ 3)
หนังสือรับรองมาตรฐานจาก สมศ. 2554-2558 (รอบ 3)
คู่มืออื่นๆ
คำอธิบายประกอบการใช้แบบประเมินอภิมานรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา
เอกสารเผยแพร่อื่นๆ
ผลประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2553) (Update 26/9/2554)
แบบสำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็ก สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบสาม (Update 3/10/2554)
คำอธิบายประกอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิต
ตัวอย่างแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล สมศ. รอบ 3
สรุปประเด็นคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับ kpt-สมศ. ปี 54-58
แบบฟอร์ม SAR_ สมศ. รอบ 3 ระดับมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์ม SAR_สมศ. รอบ 3 ระดับคณะ 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 43,310 ครั้ง