สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
คลังเอกสาร  
      การพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) | ค้นหาเอกสาร
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)
คู่มือการปฏิบัติราชการ 2550
คู่มือการปฏิบัติราชการ 2551
คู่มือการปฏิบัติราชการ 2552
คู่มือการปฏิบัติราชการ 2553
คู่มือการปฏิบัติราชการ 2554
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ 2553
คำรับรองการปฏิบัติราชการ 2552
คำรับรองการปฏิบัติราชการ 2551
คำรับรองการปฏิบัติราชการ 2550
คำรับรองการปฏิบัติราชการ 2549
คำรับรองการปฏิบัติราชการ 2548
คำรับรองการปฏิบัติราชการ 2554
คำรับรองการปฏิบัติราชการ 2555
ดูเอกสารคำรับรองการปฏิบัติราชการที่ซ่อนอยู่ (4 รายการ)
รายงานการปฏิบัติราชการ
รายงานการปฏิบัติราชการ 2552 รอบ 12 เดือน
รายงานการปฏิบัติราชการ 2552 รอบ 6 เดือน
รายงานการปฏิบัติราชการ 2551 รอบ 12 เดือน
รายงานการปฏิบัติราชการ 2551 รอบ 6 เดือน
รายงานการปฏิบัติราชการ 2550 รอบ 12 เดือน
รายงานการปฏิบัติราชการ 2550 รอบ 6 เดือน
รายงานการปฏิบัติราชการ 2553 รอบ 12 เดือน
ผลการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2552
ผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2551
ผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2550
ผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2549
ผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2548
ผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2553
ผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2554
ผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2555
ดูเอกสารผลการปฏิบัติราชการที่ซ่อนอยู่ (4 รายการ)
รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
รายละเอียดตัวชี้วัด กพร. 2553
รายละเอียดตัวชี้วัด กพร. 2552
รายละเอียดตัวชี้วัด กพร. 2551
รายละเอียดตัวชี้วัด กพร. 2550
รายละเอียดตัวชี้วัด กพร. 2548
รายละเอียดตัวชี้วัด กพร. 2555
รายละเอียดตัวชี้วัด กพร. 2556
รายละเอียดตัวชี้วัด กพร. 2557
ดูเอกสารรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)ที่ซ่อนอยู่ (2 รายการ)
แบบรายงานข้อมูล
แบบฟอร์มการสำรวจความพึงพอใจของสถาบันอุดมศึกษา
ความพึงพอใจผู้รับบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี_2557
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี_2555
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี_2553
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี_2552
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี_2551
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี_2550
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี_2556 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 44,106 ครั้ง