สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
คลังเอกสาร  
      เอกสารประกอบการประเมิน 2556 | ค้นหาเอกสาร
คู่มือการจัดทำแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพ 2556
กำหนดการประเมิน 2556 (3 วัน)
กำหนดการประเมิน 2556 (2 วัน)
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา ปีการศึกษา 2556
คำสั้งคณะทำงานประเมินคุณภาพ 2556 ระดับภาควิชา
ประกาศ ม.อบ. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ลว. 30 มิ.ย. 57
กำหนดการประเมินคุณภาพ ระดับ ม. 2556
แก้ไข เพิ่มเติม คณะกรรมการตรวจประเมิน 2556 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 44,112 ครั้ง