สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
คลังเอกสาร  
      ประกันคุณภาพภายใน (สกอ.) | ค้นหาเอกสาร
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คู่มือประกันคุณภาพ 2553
คู่มือประกันคุณภาพ 2552
คู่มือประกันคุณภาพ 2551
คู่มือประกันคุณภาพ 2550
คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ใบแทรกคู่มือประกันคุณภาพ 2552
คู่มือประกันคุณภาพ 2554
คู่มือประกันคุณภาพ 2555
ดูเอกสารคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ซ่อนอยู่ (6 รายการ)
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
รายงานการประเมินตนเอง 2551
รายงานการประเมินตนเอง 2552
รายงานการประเมินตนเอง 2553
รายงานการประเมินตนเอง 2554
รายงานการประเมินตนเอง 2555
รายงานการประเมินตนเอง 2556
รายงานการประเมินตนเอง 2557
รายงานการประเมินตนเอง 2558
ดูเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR)ที่ซ่อนอยู่ (1 รายการ)
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันอุดมศึกษา
คู่มือประกันคุณภาพ สกอ. (ฉบับ เดือนพฤศจิกายน 2553)
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2552-2553
คู่มือประกันคุณภาพ สกอ. (ฉบับ เดือนมกราคม 2554)
รายละเอียดการเพิ่มเติมคำอธิบายเกณฑ์การประเมินในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา 2553 (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม 2554)
คู่มือประกันคุณภาพ สกอ. (ฉบับ เดือนกุมภาพันธ์ 2554)
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ.2557
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ.2557(เกณฑ์58)
เอกสารเผยแพร่อื่นๆ
แนะนำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ 2553
นโยบายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คู่มือหลักสูตรฝึกอบรมนักศึกษาเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา
มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
แนวทางการประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2553
รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชาฯ คณะและหน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา 2553
ดูเอกสารเอกสารเผยแพร่อื่นๆที่ซ่อนอยู่ (32 รายการ)
รายงานตรวจประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2551
รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2550
รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2552
รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2553
รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2554
รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2555
รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2556
รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2557
ดูเอกสารรายงานตรวจประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ซ่อนอยู่ (3 รายการ)
สำนักงานอธิการบดี
OFU_นำผลประเมินไปปรับปรุง
OFU_รายงานข้อมูลรอบ 6 9 และ 12 เดือน
รายงานประเมินตนเอง (SAR) สำนักงานอธิการบดี
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555
แบบฟอร์มรายงาน รอบ 9 เดือน สนอ.
รายงาน SAR_9 เดือน สนอ.-56
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554
ดูเอกสารสำนักงานอธิการบดีที่ซ่อนอยู่ (28 รายการ)
ประกันคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า
แบบรายงานฯ ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า_2557
Office_meeting_31-3-58
Office_meeting_2-4-58
Office_meeting_24-11-57
สรุปประเด็นที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับมหาวิทยาลัยนครพนม วันที่ 3 เมษายน 2558
SAR_OCN_2557
SAR_PCM_2557
SAR_OFU_2557
ดูเอกสารประกันคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่าที่ซ่อนอยู่ (23 รายการ)
ประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน
แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน รอบ 9 เดือน
แบบฟอร์มแผนปรับปรุงตามข้อสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงาน ระดับคณะ และสถาบัน ปีการศึกษา 2558
ฟอร์มผลงานรอบ 6 เดือน_2559
แบบฟอร์มการประเมินตนเอง (SAR) รอบ 9 เดือน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559
แบบฟอร์มสรุปจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2560
SAR_UBU_2560_ส่วนที่ 3 องค์ประกอบที่ 1
SAR_UBU_2560_ส่วนที่ 3 องค์ประกอบที่ 2
SAR_UBU_2560_ส่วนที่ 3 องค์ประกอบที่ 3
ดูเอกสารประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันที่ซ่อนอยู่ (4 รายการ)
ประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
1.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
2.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
3.แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
4.การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการอุดมศึกษาฯ
5.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
6.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
7.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
8.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
ประกันคุณภาพ ระดับคณะ
การนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงาน ระดับคณะ และสถาบัน ปีการศึกษา 2558
ฟอร์มผลงานรอบ 6 เดือน_ระดับคณะ_2559
แบบฟอร์มการประเมินตนเอง (SAR) รอบ 9 เดือน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559
Template_SAR_คณะ/วิทยาลัย_2560 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 44,106 ครั้ง