สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
คลังเอกสาร  
      | ค้นหาเอกสาร
ระเบียบ/ประกาศด้านงานวิจัย
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การเสนอของบประมาณเพื่อการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การเสนอของบประมาณเพื่อการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ทิศทางการวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2558
ทิศทางการวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2559
ทิศทางการวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2560
ประกาศ/คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ/มอบอำนาจ
ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมการวิจัย สร้างนวัตกรรมและบริการวิชาการ
คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2328/2557 เรื่อง แต่งตั้งกองบรรณาธิการงานวิจัย (Research Editorial Board - REB) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 4428/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1837/2556 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี(เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2556
คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2221/2556 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี(เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 17 กันยายน 2556
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 4/2555 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สั่ง ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2555
คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 3681/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดูเอกสารประกาศ/คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ/มอบอำนาจที่ซ่อนอยู่ (5 รายการ)
ทุนวิจัยงบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (งบประมาณแผ่นดิน)
เอกสารประกอบการบรรยาย "วิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก บูรณาการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ" ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ cr. วช.
ร่างแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
เอกสารประกอบการบรรยาย “ระบบบริหารและการติดตามประเมินผลการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563” ดร.สิริพร พิทยโสภณ สวทน.
เอกสารประกอบการบรรยาย “ระบบบริหารและการติดตามประเมินผลการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ” ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช. Cr. วช.
แบบฟอร์มงานวิจัย
นิยามเกี่ยวกับการวิจัยและสาขาวิชาการ ของสภาวิจัยแห่งชาติ
ขั้นตอนระบบติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2560-2564)
ประกาศ เรื่อง ทุนวิจัยหน้าใหม่ 2561
ประกาศ เรื่อง ทุนวิจัยสถาบัน 2561
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แบบฟอร์มตาม พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542
ค.พ.9 คำขออนุญาตเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชฯ
ค.พ.10 บัญชีแสดงรายการ
ค.พ.11 หนังสืออนุญาตให้เก็บ จัดหาหรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลองหรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้า
ค.พ.12 ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้พันธุ์พืชและ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า
แบบแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าวเพื่อการศึกษาทดลอง หรือวิจัยที่มิได้มีวัถตุประสงค์เพื่อประโยชนในทางการค้า ตามมาตรา 53
ขั้นตอนการขออนุญาตการเข้าถึงพันธุ์พืช ตามมาตรา 52 และ 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระเบียบและแบบฟอร์มคณะกรรมการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์ความหลายหลายทางชีวภาพแห่งชาติ
ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ.2554
ขั้นตอนการขออนุญาตเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครอบครอง
แบบคำขอรับใบอนุญาต (ตามแบบ กอช. กำหนด) file PDF
แบบคำขอรับใบอนุญาต (ตามแบบ กอช. กำหนด) file word
ตัวอย่างการกรอกรายการทรัพยากรชีวภาพที่ต้องการเข้าถึง
แบบความเห็นคิดการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ (สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
รายการตรวจสอบเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาคุณสมบัติหรือการอนุญาตให้เข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ
ข้อตกลงการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์
ดูเอกสารระเบียบและแบบฟอร์มคณะกรรมการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์ความหลายหลายทางชีวภาพแห่งชาติที่ซ่อนอยู่ (4 รายการ)
ค่าสมนาคุณตีพิมพ์บทความวิชาการระดับนานาชาติ และจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และการจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ.2560
ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ
ขั้นตอน
ตัวอย่างใบเสร็จ
ประกาศ หลักเกณฑ์การให้ทุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขออนุมัติรับทุนค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561
ขออนุมัติและเบิกจ่ายทุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ 2561
แบบฟอร์มใบรับรองการจ่ายเงิน กรณีจ่ายเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
ทุนนำเสนอผลงาน
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ปฏิทินการดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
รายชื่อโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2538 - 2558
คู่มือการเขียนข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติงาน คณะ หน่วยงาน ประจำปี 2558
ขั้นตอนการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการทำงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด (ABC)
คู่มือนักวิจัย-บริหารการเงิน สกว.
ประกาศทุนวิจัยภายใต้โครงการ ประจำปี 2559
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ-58
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ-59
แนวทางการบริหารการเงินภายใต้โครงการ
แบบฟอร์มขอข้อมูลวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลการบริการวิชาการ
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
แบบฟอร์มรายงานผลงานตีพิมพ์ การใช้ประโยชน์ การอ้างอิงผลงานตีพิมพ์ และโครงการวิจัยนอกงบประมาณ
โรงเรียนเครือข่ายพันธมิตร
ข้อมูลโรงเรียนเครือข่ายพันธมิตร
สรุปผลการสำรวจความต้องการของโรงเรียนเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บทความการบริหารจัดการน้ำอ่านก่อนเข้าอบรม
บทความการบริหารจัดการน้ำอ่านก่อนเข้าอบรม
รายชื่อผู้ประสานงานวิจัยคณะ
รายชื่อผู้ประสานงานวิจัยแต่ละคณะ
แบบฟอร์มอื่นๆ
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ระเบียบประกาศ แนวปฏิบัติ ในการดำเนินโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แบบฟอร์มประวัติบุคลากรที่ปรึกษา
โครงการคลินิกเทคโนโลยี 59
ขอบเขตการสนับสนุนงบประมาณ 59
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 59
แบบประเมินโครงการ 59
ทุนวิจัยเชิงพื้นที่
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ฯ
แบบฟอร์มงบประมาณโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ฯ
PPT ทุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือ เพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการทำงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน การพัฒนาจังหวัด (ABC)
ทุนยกระดับสมรรถนะนักวิจัยไทยฯ
แบบเสนอโครงการวิจัยทุนการศึกษาวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สร้างองค์ความรู้) โปรดใช้ Word v.2010 ขึ้นไป
ทุนการศึกษาวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาภาคธุรกิจ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (โปรดใช้ Word v.2010 ขึ้นไป)
ทุนการศึกษาวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเพื่อสังคมสูงวัย (โปรดใช้ Word v.2010 ขึ้นไป)
โครงการยกระดับนักวิจัยไทย
คู่มือการปฏิบัติงาน
วิธีดำเนินการมาตรฐาน จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คู่มือการดำเนินงานวิจัยและการบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 131,611 ครั้ง