สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
คลังเอกสาร  
      งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ค้นหาเอกสาร
ปฏิทินการดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
รายชื่อโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2538 - 2558
คู่มือการเขียนข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติงาน คณะ หน่วยงาน ประจำปี 2558
ขั้นตอนการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
แบบเสนอของบประมาณ
แบบเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แบบยืนยันการดำเนินโครงการ
template นำเสนอโครงการทำนุ 63
แบบรายงานความก้าวหน้า
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2557
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยศิลปวัฒนธรรม
แบบรายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฉบับสมบูรณ์
แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์ อพ.สธ.
แบบประเมิน
แบบประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน/กิจกรรมนักศึกษา สำหรับนักศึกษา
แบบประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน/กิจกรรมนักศึกษา สำหรับหัวหน้าโครงการ/อาจารย์
แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม/โครงการ
แบบฟอร์มบันทึกข้อความการขออนุมัติต่างๆ
ฟอร์มบันทึกขอเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมโครงการ
ฟอร์มบันทึกขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการ
ฟอร์มบันทึกส่งรายงานทำนุ
ฟอร์มบันทึกขออนุมัติขยายเวลา
บันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.)
แนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2559)
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ 5 (54-59)
แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์ อพ.สธ.
คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ต่างๆ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้าจ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2555
หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน
คำสั่ง กก.บริหารทำนุ ต.ค.57-ธ.ค.59
ประกาศการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 147,769 ครั้ง