สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
คลังเอกสาร  
      ทุนนำเสนอผลงาน | ค้นหาเอกสาร
ทุนนำเสนอผลงานในต่างประเทศ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ใบประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนำเสนอผลงาน
สัญญายืมเงิน
รายงานไปราชการ ส่วนที่ 1 และใบรับรองแทนใบเสร็จ-ทุนการนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ
ขออนุมัติรับทุนการเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ขออนุมัติเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร
ประกาศ ทุนการเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศ ทุนการเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)
ดูเอกสารทุนนำเสนอผลงานในต่างประเทศที่ซ่อนอยู่ (1 รายการ)
ทุนนำเสนอผลงานในประเทศ - ค่าลงทะเบียน
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ประกาศ ทุนค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่จัดในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ขออนุมัติรับทุนค่าลงทะเบียนการเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่จัดในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2560
ขออนุมัติและเบิกจ่ายทุนค่าลงทะเบียนการเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่จัดในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2560
ทุนนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (โครงการยกระดับสมรรถนะนักวิจัยไทยฯ)
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ทุนการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาติ ภายใต้โครงการยกระดับสมรรถนะนักวิจัยไทยเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ 2560
ขออนุมัติรับทุนการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนำเสนอผลงาน
ขออนุมัติเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร
สัญญายืมเงิน
รายงานไปราชการ และใบรับรองแทนใบเสร็จ-ทุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,857 ครั้ง