สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
คลังเอกสาร  
      ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ | ค้นหาเอกสาร
ขั้นตอน
ตัวอย่างใบเสร็จ
ประกาศ ทุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ขออนุมัติรับทุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560
ขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ 2560 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 92,273 ครั้ง