สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
คลังเอกสาร  
      ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ | ค้นหาเอกสาร
ขั้นตอน
ตัวอย่างใบเสร็จ
ประกาศ หลักเกณฑ์การให้ทุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขออนุมัติรับทุนค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561
ขออนุมัติและเบิกจ่ายทุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ 2561
แบบฟอร์มใบรับรองการจ่ายเงิน กรณีจ่ายเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,857 ครั้ง