สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
คลังเอกสาร  
      ประกาศ/คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ/มอบอำนาจ | ค้นหาเอกสาร
ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมการวิจัย สร้างนวัตกรรมและบริการวิชาการ
คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2328/2557 เรื่อง แต่งตั้งกองบรรณาธิการงานวิจัย (Research Editorial Board - REB) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 4428/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1837/2556 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี(เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2556
คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2221/2556 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี(เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 17 กันยายน 2556
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 4/2555 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สั่ง ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2555
คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 3681/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (5 รายการ) 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,857 ครั้ง