สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
คลังเอกสาร  
      ค่าตอบแทนตีพิมพ์บทความ และจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา | ค้นหาเอกสาร
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2554
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556
ค่าตอบแทนผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
ใบสำคัญรับเงิน_ค่าตอบแทนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
ขั้นตอน
แบบเสนอขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
ขออนุมัติรับทุนค่าตอบแทนตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ 2560
ขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าตอบแทนตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ 2560
ค่าตอบแทนผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
แบบเสนอขอรับค่าตอบแทนผลงานการวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ใบสำคัญรับเงิน_ค่าตอบแทนผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ขั้นตอน
ขออนุมัติรับทุนค่าตอบแทนผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา-(สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์) ปีงบประมาณ 2560
ขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าตอบแทนผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา-(สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์) ปีงบประมาณ 2560
ขออนุมัติรับทุนค่าตอบแทนผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา-(สิทธิบัตรการประดิษฐ์) ปีงบประมาณ 2560
ขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าตอบแทนผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา-(สิทธิบัตรการประดิษฐ์) ปีงบประมาณ 2560
ขออนุมัติรับทุนค่าตอบแทนผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา-(อนุสิทธิบัตร) ปีงบประมาณ 2560
ดูเอกสารค่าตอบแทนผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่ซ่อนอยู่ (1 รายการ) 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 92,683 ครั้ง