สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
คลังเอกสาร  
      คู่มือการปฏิบัติงาน | ค้นหาเอกสาร
วิธีดำเนินการมาตรฐาน จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คู่มือการดำเนินงานวิจัยและการบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,754 ครั้ง