สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
คลังเอกสาร  
      โครงการยกระดับนักวิจัยไทย | ค้นหาเอกสาร
บรรยายพิเศษจากแหล่งทุนวิจัย
ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี
แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณ 2562
อุตสาหกรรมมุ่งเป้าของประเทศ First S-Curve และ New S-Curve
แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมและตัวอย่าง Spearhead R&I Program
เอกสารประกอบการบรรยาย "นโยบายและแนวทางการสนับสนุนงบประมาณการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563" ของ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เอกสารประกอบการบรรยาย "นโยบายและแนวทางการสนับสนุนงบประมาณการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563" ของนางสาวชิดชนก เกษี สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ดูเอกสารบรรยายพิเศษจากแหล่งทุนวิจัยที่ซ่อนอยู่ (2 รายการ) 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,754 ครั้ง