สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
คลังเอกสาร  
      ทุนยกระดับสมรรถนะนักวิจัยไทยฯ | ค้นหาเอกสาร
แบบเสนอโครงการวิจัยทุนการศึกษาวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สร้างองค์ความรู้) โปรดใช้ Word v.2010 ขึ้นไป
ทุนการศึกษาวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาภาคธุรกิจ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (โปรดใช้ Word v.2010 ขึ้นไป)
ทุนการศึกษาวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเพื่อสังคมสูงวัย (โปรดใช้ Word v.2010 ขึ้นไป)
แผนผังแนวปฏิบัติทางการเงินและพัสดุ ของโครงการวิจัย ภายใต้โครงการยกระดับสมรรถนะนักวิจัยไทยฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 140,382 ครั้ง