สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
คลังเอกสาร  
      ระเบียบ/ประกาศด้านงานวิจัย | ค้นหาเอกสาร
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การเสนอของบประมาณเพื่อการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การเสนอของบประมาณเพื่อการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ทิศทางการวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2558
ทิศทางการวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2559
ทิศทางการวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2560
ระเบียบ/ประกาศด้านการบริหารงานวิจัย
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง (ฉบับที่ 58/2539) ว่าด้วยการจัดกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2539 (ลว. 14 มิถุนายน 2539)
ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ ว่าด้านการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ.2525
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2551
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การร่วมสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับแหล่งทุนภายนอก
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การเสนอของงบประมาณเพื่อการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้จ่าย การเบิก การเก็บรักษา และนำเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นส่งคลัง พ.ศ.2556
จรรยาวิชาชีพและแนวทางปฏิบัติ
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2550
ระเบียบ/ประกาศด้านการเงิน โครงการวิจัย
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางปฏิบัติทางการเงิน บัญชีและพัสดุ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อการวิจัย พ.ศ.2549 (ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2549)
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางปฏิบัติทางการเงิน บัญชีและพัสดุ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 (ลว. 13 พฤศจิกายน 2549)
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ข้อกำหนดการจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากงบโครงการวิจัย (ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2549)
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่ส่วนราชการได้รับจากหน่วยงานของรัฐ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน หมวดงบรายจ่ายอื่นและงบเงินอุดหนุน บันทึกข้อความกองคลังที่ ศธ 0529.3/3030 ลว 17 ตุลาคม 2559
ระเบีบยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป พ.ศ.2541
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์ และการค้นพบพันธุ์พืช สัตว์ ชนิดใหม่ และเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์ พ.ศ.2558
ดูเอกสารระเบียบ/ประกาศด้านการเงิน โครงการวิจัยที่ซ่อนอยู่ (2 รายการ)
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542
ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ.2554
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปหรือพันธุ์พืชป่า เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลองหรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้า และการทำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ พ.ศ. 2553 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,856 ครั้ง