สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
คลังเอกสาร  
      แบบฟอร์มงานวิจัย | ค้นหาเอกสาร
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559):ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นิยามเกี่ยวกับการวิจัยและสาขาวิชาการ ของสภาวิจัยแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559)
ขั้นตอนระบบติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
    ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (2 รายการ)
แบบเสนอขอทุนวิจัย
แบบชี้แจงผลการประเมินข้อเสนอโครงการมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี
แบบเสนอเอกสารเชิงหลักการ (concept paper)
แบบเสนอโครงการวิจัย ทุนนักวิจัยหน้าใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี update 14-11-2560
แบบเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยสถาบัน update 14-11-2560
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการทำงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
แบบรายงานความก้าวหน้า หมวดเงิน งบประมาณแผ่นดิน
แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (ว-ต1ช/ด) เอกสารประกอบการเสนอของบประมาณแผ่นดิน เฉพาะโครงการต่อเนื่อง
แบบรายงานผลการวิจัย
แบบสรุปผลการวิจัย
แบบฟอร์มทำรายงานฉบับสมบูรณ์
แบบฟอร์มส่งร่างรายงานวิจัย
แบบฟอร์มส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
แบบขอขยายเวลาดำเนินงานโครงการวิจัย
แบบฟอร์มขอขยายเวลาดำเนินงานโครงการวิจัย (แผ่นดิน กองทุนวิจัย รายได้)
แบบประเมินโครงการวิจัย
แบบประเมินข้อเสนอการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัย
แบบประเมินข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณเพื่อการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี
แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินทุนนักวิจัยหน้าใหม่/ รุ่นใหม่
ตัวอย่างใบเสร็จ
แบบฟอร์ม-ใบสำคัญรับเงิน
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินวิจัย (ปรับปรุง เมษายน 2555)
แบบฟอร์ม-การขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่ได้รับทุน ประจำปีงบประมาณ 2560
แบบฟอร์ม-การขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่ได้รับทุน ประจำปีงบประมาณ 2557-2559
แบบฟอร์ม-การขออนุมัติเบิกจ่ายพร้อมส่งใช้ใบสำคัญโครงการวิจัยจากกองทุนวิจัยหน้าใหม่/รุ่นใหม่
แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยสถาบัน
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินวิจัย (ปรับปรุง เมษายน 2555)
แบบฟอร์ม-การขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินวิจัยสถาบัน ที่ได้รับทุน ประจำปีงบประมาณ 2558
แบบฟอร์ม-การขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินวิจัยสถาบัน ที่ได้รับทุน ประจำปีงบประมาณ 2559
แบบฟอร์ม-การขออนุมัติเบิกจ่ายพร้อมส่งใช้ใบสำคัญโครงการวิจัยจากกองทุนวิจัยสถาบัน
แบบฟอร์ม-ใบสำคัญรับเงิน
แบบฟอร์ม-การขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินวิจัยสถาบัน ที่ได้รับทุน ประจำปีงบประมาณ 2560
ขออนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ขั้นตอนการขออนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
บันทึกข้อความขออนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555)
ประกาศทุนวิจัย
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
การเปิดบัญชีโครงการวิจัย
หนังสือแจ้งเอกสารประกอบการเปิดบัญชีโครงการวิจัย ธนาคารไทยพาณิชย์
หนังสือขอเปิดบัญชีโครงการ
หนังสือขอเปิดบัญชีโครงการ 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 92,273 ครั้ง