สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
คลังเอกสาร  
      ระเบียบและแบบฟอร์มคณะกรรมการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์ความหลายหลายทางชีวภาพแห่งชาติ | ค้นหาเอกสาร
ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ.2554
ขั้นตอนการขออนุญาตเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครอบครอง
แบบคำขอรับใบอนุญาต (ตามแบบ กอช. กำหนด) file PDF
แบบคำขอรับใบอนุญาต (ตามแบบ กอช. กำหนด) file word
ตัวอย่างการกรอกรายการทรัพยากรชีวภาพที่ต้องการเข้าถึง
แบบความเห็นคิดการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ (สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
รายการตรวจสอบเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาคุณสมบัติหรือการอนุญาตให้เข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ
ข้อตกลงการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์
    ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (4 รายการ) 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,857 ครั้ง