สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
คลังเอกสาร  
      ทุนวิจัยงบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (งบประมาณแผ่นดิน) | ค้นหาเอกสาร
เอกสารประกอบการบรรยาย "วิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก บูรณาการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ" ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ cr. วช.
ร่างแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
เอกสารประกอบการบรรยาย “ระบบบริหารและการติดตามประเมินผลการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563” ดร.สิริพร พิทยโสภณ สวทน.
เอกสารประกอบการบรรยาย “ระบบบริหารและการติดตามประเมินผลการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ” ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช. Cr. วช.
ภาคผนวก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2560-2564)
นิยามเกี่ยวกับการวิจัย และกลุ่มสาขาวิชา
จรรยาบรรณนักวิจัย
จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ และข้อกำหนดการสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน
แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม และข้อกำหนดการสำหรับข้อเสนอการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน
จริยธรรมในคนและข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคนที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่าน วช.
พิมพ์เขียว Thailand 4.0
ดูเอกสารภาคผนวกที่ซ่อนอยู่ (3 รายการ)
ประกาศมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การเสนอของบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
แบบฟอร์ม รอบ Full Proposal
แบบเสนอแผนบูรณาการ
แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย)
แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ
มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สำหรับโครงการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย)
แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 4
คู่มือการกรอกแบบฟอร์ม รอบ Full Proposal
คู่มือ แบบเสนอแผนบูรณาการ
คู่มือ แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย)
คู่มือ แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ
คู่มือ แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 4 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,856 ครั้ง