สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
คลังเอกสาร  
      ทุนวิจัยงบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (งบประมาณแผ่นดิน) | ค้นหาเอกสาร
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การเสนอของบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
เอกสารแนบหมายเลข 1 แผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เอกสารแนบ 2 ปฏิทินการเสนอของบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
เอกสารแนบหมายเลข 3 เกณฑ์การตั้งงบประมาณเพื่อเสนอของบประมาณเพื่อการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เอกสารแนบหมายเลข 5 แบบประเมินข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณเพื่อการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เอกสารแนบหมายเลข 6 แบบประเมินข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณเพื่อการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ (เฉพาะเป้าหมายที่ 3)
บัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัย/โครงการย่อย (แบบ บช-3-มอบ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) cr.วช
เอกสารชี้แจงการเสนอของบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562 วันที่ 16 พ.ค.2560
    ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (1 รายการ)
ภาคผนวก
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ร่าง นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2560-2564)
นิยามเกี่ยวกับการวิจัย และกลุ่มสาขาวิชา
จรรยาบรรณนักวิจัย
จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ และข้อกำหนดการสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน
แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม และข้อกำหนดการสำหรับข้อเสนอการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน
จริยธรรมในคนและข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคนที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่าน วช.
พิมพ์เขียว Thailand 4.0
ดูเอกสารภาคผนวกที่ซ่อนอยู่ (2 รายการ)
แบบฟอร์มเป้าหมายที่ 1 วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ
แบบข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์และโครงสร้างพื้นฐานฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2562
แบบแตกตัวคูณ
แบบประเมินตนเอง : มาตรฐานงานวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แบบฟอร์มเป้าหมายที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต
แบบแตกตัวคูณ
แบบประเมินตนเอง : มาตรฐานงานวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) (อัพเดทล่าสุด 1/8/2559)ไฟล์ template จะต้องใช้ Microsoft word 2007 ขึ้นไป (.docx)
แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) (อัพเดทล่าสุด 1/8/2559)ไฟล์ template จะต้องใช้ Microsoft word 2007 ขึ้นไป (.docx)
แบบมาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี) (อัพเดทล่าสุด 5/7/2559) ไฟล์ template จะต้องใช้ Microsoft word 2007 ขึ้นไป (.docx)
แบบตรวจสอบการส่งเอกสารประกอบการเสนอของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป้าหมายที่ 2
แบบฟอร์มเป้าหมายที่ 3 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
คำชี้แจงแบบเสนอแผนงานวิจัย (research program)
คำชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย (research project)
คู่มือคำอธิบายการกรอกแผนงานวิจัย (อัพเดทล่าสุด 7/7/2559)
คู่มือคำอธิบายการกรอกข้อเสนอโครงการวิจัย/โครงการวิจัยย่อย (อัพเดทล่าสุด 7/7/2559)
แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) (อัพเดทล่าสุด 1/8/2559)ไฟล์ template จะต้องใช้ Microsoft word 2007 ขึ้นไป (.docx)
แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) (อัพเดทล่าสุด 1/8/2559)ไฟล์ template จะต้องใช้ Microsoft word 2007 ขึ้นไป (.docx)
แบบมาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี) (อัพเดทล่าสุด 5/7/2559) ไฟล์ template จะต้องใช้ Microsoft word 2007 ขึ้นไป (.docx)
แบบแตกตัวคูณ
ดูเอกสารแบบฟอร์มเป้าหมายที่ 3 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ ที่ซ่อนอยู่ (1 รายการ) 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 107,742 ครั้ง