สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
คลังเอกสาร  
      ทุนวิจัยงบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (งบประมาณแผ่นดิน) | ค้นหาเอกสาร
นโยบายและแนวทางการสนับสนุนงบประมาณการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 cr.วช
การจัดทำโครงการในลักษณะแผนบูรณาการ
คำอธิบายแนวทางและกลุ่มเป้าหมายแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 2562
ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การเสนอของบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
ร่างเอกสารแนบหมายเลข 1 เกณฑ์การตั้งงบประมาณเพื่อเสนอของบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
ร่างเอกสารแนบหมายเลข 2 ปฏิทินการเสนอของบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
ร่างเอกสารแนบหมายเลข 3 แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Workshop การกำหนดโจทย์วิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อจัดทำข้อแสนอของบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภาคผนวก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2560-2564)
นิยามเกี่ยวกับการวิจัย และกลุ่มสาขาวิชา
จรรยาบรรณนักวิจัย
จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ และข้อกำหนดการสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน
แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม และข้อกำหนดการสำหรับข้อเสนอการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน
จริยธรรมในคนและข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคนที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่าน วช.
พิมพ์เขียว Thailand 4.0
ดูเอกสารภาคผนวกที่ซ่อนอยู่ (3 รายการ)
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (Template)
แบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated research program)
แบบเสนอชุดโครงการวิจัย (research program)
แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) เป้าหมาย 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและโครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย)
แบบเสนอโครงการ (project) เป้าหมาย 4
มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สำหรับโครงการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย) 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 118,626 ครั้ง